Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Dit zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik en functioneren van de diensten die worden aangeboden via 2dehandsboekenbeurs.be voor Vrij Technisch Instituut Aalst (“Website”).
1.2 Door gebruik te maken van de website, aanvaardt u onze gebruiksvoorwaarden en geeft u ons toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens zoals neergelegd in het Privacybeleid.

2. Dienst

2.1 De website biedt een online handelsplaats voor tweedehands schoolboeken voor Vrij Technisch Instituut Aalst, en brengt vraag en aanbod bij elkaar. Derden kunnen op de website zoekertjes plaatsen. Vrij Technisch Instituut Aalst is op geen enkele manier betrokken bij de advertenties, zoekertjes of andere content die gebruikers en derden op de website plaatsen. Daarnaast is Vrij Technisch Instituut Aalst nooit partij bij overeenkomsten die gebruikers onderling of met een derde aangaan.
2.2 Vrij Technisch Instituut Aalst is niet in staat noch verplicht om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de geadverteerde boeken, en de handelingsbekwaamheid en -bevoegdheid van gebruikers.
2.3 Als u een probleem heeft met één of meer gebruikers of derden, moet u dit zelf oplossen.
2.4 De website is slechts toegankelijk voor personen die juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, is deze website slechts toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

3. Registreren en adverteren

3.1 U kunt zich als adverteerder aanmelden door het online registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. U kunt uw persoonlijke pagina of profiel ook te allen tijde wijzigen of verwijderen.
3.2 U staat in voor de juist- en volledigheid van uw geregistreerde gegevens. Deze dient u zelf actueel te houden door ze zo nodig te wijzigen.
3.3 U bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw gebruikersnaam en/of e-mailadres en wachtwoord. Deze gegevens mag u niet met derden delen of anderszins aan hen ter beschikking stellen.
3.4 Nadat u met uw gebruikersnaam en/of e-mailadres en wachtwoord op de website bent ingelogd, kunt u gratis zoekertjes plaatsen.
3.5 Zoekertjes betreffen tweedehands schoolboeken die gebruikt worden bij Vrij Technisch Instituut Aalst en dit conform de ter beschikking gestelde en op dat moment geldende boekenlijsten. Vrij Technisch Instituut Aalst heeft ten allen tijde het recht om boekenlijsten te wijzigen, te actualiseren of te verwijderen, en dit zonder enige voorafgaandelijke verwittiging.
3.6 Het is niet toegestaan zoekertjes op de website te plaatsen anders dan door ons aangegeven. Daarbij gelden onder meer de volgende regels:

Indien u een zoekertje plaatst, dat niet voldoet aan de door ons aangegeven voorwaarden, kan dit zoekertje worden verwijderd.
3.7 Tenzij u of Vrij Technisch Instituut Aalst uw zoekertje verwijdert, blijven deze maximaal negen (9) maanden op onze website staan.

4. Ontoelaatbaar gebruik

4.1 U staat ervoor in dat u bevoegd bent om van de website gebruik te maken en dat u hierbij handelt overeenkomstig deze voorwaarden. Uit hoofde van deze toezegging mag u deze website niet gebruiken voor ‘harvesting’ of het op een andere manier ongeautoriseerd verzamelen van persoonsgegevens. Daarnaast staan wij niet toe dat u hierop content plaatst:
(a) die een link naar of (kinder)pornografisch materiaal bevat of anderszins in strijd is met de openbare orde en goede zeden;
(b) die discriminerend is op grond van godsdienst, politieke voorkeur, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of anderszins kwetsend is;
(c) die (seksueel) intimiderend is;
(d) die onjuist, misleidend en onvolledig is;
(e) waarin persoonsgegevens van derden worden verwerkt;
(f) waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn;
(g) die virussen, worms, trojans, cancelbots of andere software bevat die onze website of de belangen en het eigendom van gebruikers kunnen schaden;
(h) die de infrastructuur van de website onredelijk belast en/of verstoort in zijn goede werking;
(i) waarmee, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vrij Technisch Instituut Aalst, commerciële activiteiten zijn gemoeid zoals loterijen, wedstrijden en piramidespelen;
(j) die is ondergebracht in een verkeerd studiegebied, studierichting of klas;
(k) die voorkomt op onze lijst van verboden artikelen;
(l) die niet voorkomt op de boekenlijsten die ter beschikking gesteld werden door Vrij Technisch Instituut Aalst via de website
(m) waarmee illegale activiteiten worden bevorderd of gepleegd;
(n) waarvan de handel in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
(o) waarmee inbreuk wordt gemaakt op de Intellectuele Eigendomsrechten, de privacy of enig ander recht van (de licentiegevers van) de website, andere gebruikers of derden;
(p) waarmee wij het om andere dan de hierboven genoemde redenen niet eens zijn.

5. Maatregelen

5.1 Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding, kan Vrij Technisch Instituut Aalst, al dan niet naar aanleiding van meldingen en klachten van gebruikers of derden, naar eigen inzicht en zonder opgaaf van redenen onder meer de volgende maatregelen nemen:
(a) verwijdering van door u geplaatste content zoals bijvoorbeeld uw zoekertjes of persoonlijke pagina;
(b) uw gebruik van de website, waaronder de toegang tot de website, beperken of beëindigen;
(c) verstrekking van uw (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals politie, justitie of rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.
5.2 Bovenstaande maatregelen zijn niet limitatief. Zij laten ons recht om juridische maatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen onverlet.
5.3 Voor zover wij schade lijden die hiermee verband houdt, worden de kosten op u verhaald.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Vrij Technisch Instituut Aalst is niet aansprakelijk voor wat door andere gebruikers van de website wordt geplaatst of gedaan. Aangezien de meeste content op de website afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortkomend uit uw gebruik van de website.
6.2 Vrij Technisch Instituut Aalst is in ieder geval niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte en gevolgschade die verband houdt met het gebruik en functioneren van de website, waaronder – maar niet beperkt tot – gederfde winst en het verlies van uw gegevens.

7. Overige bepalingen

7.1 Vrij Technisch Instituut Aalst mag deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aanpassen. De wijzigingen treden in werking bij uw eerstvolgende gebruik van de website.
7.2 Indien Vrij Technisch Instituut Aalst één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nu niet afdwingt, impliceert dit geen afstand van recht dit op een later moment alsnog te doen.
7.3 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, tasten deze de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
7.4 Voor vragen en opmerkingen over het gebruik en functioneren van deze website, kunt u contact opnemen met onze school. Onze contactgegevens kan u terugvinden op onze schoolwebsite (www.vtiaalst.be).